1. chất liệu: kim loại
2. kích thước: 14 cm
3. logo: logo khắc 2 vị trí 2 nội dung
4. Đóng gói: Hộp nam châm không in